ANBI PG Gemert-Boekel

A. Algemeen

Naam:            Protestantse gemeente te Gemert-Boekel
Telefoonnummer:          0492-362333
RSIN Gemeente:          824138417
KVK  nr Gemeente:      76384772
RSIN Diaconie:            824138430
KVK  nr Diaconie:        76384845
Website adres:           https://pgmaasenpeel.nl (voorheen: www.pkn-gemertboekel.nl)
E-mail:                  Scriba@pkn-gemertboekel.n1
Adres:                   H.J. lJpenberglaan 31
Postcode:              5424 SN
Plaats:                  Elsendorp
Postadres:               idem
Postcode:                idem
Plaats:                  idem
De Protestantse gemeente te Gemert-Boekel  is een gastvrije geloofsgemeenschap die  behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom  Woord en sacramenten ".(ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze  gemeente  is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze  kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen  als AN BI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Gemert-Boekel.


B.  Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze  gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vier leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen  van de gemeente,  met uitzondering van diaconale  aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Download hier het volledige ANBI-overzicht
terug