Beleidsplan

Beleidsplan
Protestantse gemeente te Maas en Peel

versie 2023 08 31
hier downloaden

Inhoud
.
1. Tussenplan. 1
2. De gemeente. 1
3. Missie en visie. 1
4. Organisatie. 2
5. Kerkrentmeesterlijk. 3
6. Diaconaal 3
7. Vieringen. 3
8. Pastoraat 4
9. Vorming en Toerusting. 4
10. Communicatie. 4

 

1. Tussenplan

Het is aan de nieuw te vormen kerkenraad om het beleid verder uit te werken. Dit tussen-beleidsplan spitst zich met name toe op wat nodig is om richting te geven aan het samengaan.


2. De gemeente

Onze nieuwe Protestantse gemeente is een regiogemeente, gevormd door het samengaan van de Protestantse Gemeente te Boxmeer, de Protestantse Gemeente te Gemert-Boekel en de Protestantse Gemeente te Venray per 1-1-2024. Ze heeft 900 leden op een totaal van 130.000 inwoners in de regio.

3. Missie en visie

 

Wie zijn wij? Wat vinden wij belangrijk?


Voor alles zijn wij gemeente van Christus.
Wij zijn een levende en open geloofsgemeenschap, die ruimte wil bieden aan mensen die, elk op hun unieke eigen wijze, vorm (willen) geven aan hun geloof.
Wij willen zinzoekers ondersteuning bieden en ontmoetingen rond geloofs- en levensvragen stimuleren.
We willen omzien naar elkaar en dienstbaar zijn aan de samenleving.
Geloven is samen op weg gaan en op weg zijn, en je houvast en inspiratie zoeken in God. Dit is wat wij belangrijk vinden:

 

Een geloofsbelijdenis voor onderweg

Ik vertrouw op God,
door niemand gezien
en toch steeds aanwezig.

Ik geloof dat ik er mag zijn zoals ik ben
en dat mijn leven een weg is
die ik zelf moet gaan.

Ik geloof dat ik die weg
niet alleen hoef af te leggen,
maar dat ik geleid en begeleid word.
Bij al wat ik doe, wil ik mij laten leiden
door de Geest van God,
die in Jezus zichtbaar is geworden.

Mijn geloof in Hem kan groeien
en ik mag het zien als een mosterdzaadje
dat een boom wordt.
En wat niet uitgroeit
tot een volwaardige tak in mijn leven,
mag ik leggen in zijn handen
van liefde en vergeving.

Ik verlang naar een kerk als gemeenschap
waar mensen samen lezen in de schriften,
de herinnering aan Jezus bewaren en vieren,
laten zien wat liefde vermag
en elkaar bemoedigen om de weg van Jezus te gaan. 

Ik voel mij verbonden
met die ons zijn voorgegaan.
Ik wil het goede bewaren
dat zij tot stand hebben gebracht.

Ik vertrouw erop,
dat God mij de hand boven het hoofd houdt
aan het einde van mijn levensweg
en dat Hij mij daarna blijft vasthouden – voorgoed.
Amen


(Tekst: Rien op den Brouw)
 

 

Wat willen wij voor de toekomst?


Wij zien een toekomst voor ons van één gemeente, die een grote regio omvat. Samen proberen wij vorm te geven aan ‘vieren, leren en dienen’. In deze gemeente zijn in vier verschillende plaatsen kerken waar men elkaar kan ontmoeten, waar kerkdiensten gehouden worden en van waaruit men lokaal actief is. We willen elkaar als lokale gemeenschappen stimuleren en inspireren, door onze krachten te bundelen en elkaars gaven te benutten.

4. Organisatie


Basis

Drie kerkenraden zijn samengegaan in één kerkenraad met één college van diakenen en één college van kerkrentmeesters. De beide colleges beheren en verzorgen het bezit en vermogen. Het ene college beheert en verzorgt de diaconale bezittingen en gelden, het andere college de bezittingen en gelden van de gemeente.
De kerkenraad stelt commissies en werkgroepen in. Het verschil tussen beide is dat een commissie vooraf toestemming vraagt of achteraf verantwoording aflegt aan de kerkenraad. Een werkgroep kan meer zelfstandig beslissingen nemen omdat in een werkgroep altijd één of meer ambtsdragers zitting hebben en een aantal bevoegdheden overgedragen heeft gekregen.
De ‘Plaatselijke Regeling’ is het kerkordelijk document waarin de organisatie is vastgelegd.


Kerkenraad en werkgroepen

Naast de kerkenraad en de twee colleges hebben wij gekozen voor een werkgroep in elk van de drie plaatsen. In elke werkgroep zitten één of meerdere ambtsdragers uit de kerkenraad (en bij voorkeur uit het betreffende dorp). Deze werkgroepen verzorgen het pastoraat en het diaconaat, de praktische zaken rondom de vieringen en het praktische kerkbeheer (koster, sleutelbeheer, etc.). Zij hebben dus als werkgroep de zelfstandigheid en bevoegdheid om deze taken in te vullen en uit te voeren.
De werkgroepen zijn ook het eerste contact voor de gemeente. Vragen over het ‘reilen en zeilen’ van de gemeente kunnen bij de werkgroep neergelegd worden. De werkgroep stemt waar nodig af met de kerkenraad. De werkgroepen werken altijd binnen de grenzen van het beleid van de kerkenraad.
 

Commissies

Commissies zijn met name bedoeld om het uitvoerende werk te doen. De kerkenraad kan niet de zorg dragen voor al het uitvoerende werk. Er zijn tal van commissies waar gemeenteleden zich inzetten voor de invulling van ons kerkelijke leven. Als voorbeeld noemen we Preekbeurtenregelaars en Redactie Contactblad. Commissies werken op basis van een vooraf goedgekeurd werkplan en leggen verantwoording af hoe zij de afgelopen periode hun taakinstructie hebben uitgevoerd.
 

Vrijwilligers

We zijn een bezige gemeente. Echter, door de hoge gemiddelde leeftijd van onze gemeenteleden, wordt de druk op de actieve gemeenteleden groter. Dit heeft zijn weerslag op de organisatie. We denken hierbij aan de woorden van Jezus uit Mattheus 9: ‘de oogst is groot, maar de arbeiders weinig. Vraag daarom aan de eigenaar van de wijngaard om arbeiders te sturen’. In onze gebeden mag dit onze aandacht hebben. Soms is de druk op de vrijwilligers en ambtsdragers zo groot dat de onderlinge zorg en aandacht voor elkaar kan verflauwen. Daarom is het belangrijk om in het oog te houden waarvoor we kerk zijn. Hier willen we tijd en aandacht voor hebben om zo iedereen met een taak in onze gemeente te bemoedigen en waar nodig te verlichten.

5. Kerkrentmeesterlijk

Om voldoende inkomsten te genereren willen we de krachten bundelen voor een creatieve en efficiënte geldwerving. Om de formatie van professionals goed aan te laten aansluiten bij de omvang van de gemeente zullen we gecontroleerd een deel van ons vermogen daarvoor inzetten. Als continuïteitsreserve houden we minimaal onze jaaromzet aan. De meerjarenonderhoudsplannen worden elke vier jaar geactualiseerd. Jaarlijks wordt de meerjarenprognose aangepast naar de laatste inzichten.
Minimaal elke vier jaar wordt het beleggingsstatuut tegen het licht gehouden.

6. Diaconaal

De diaconale missie is om te zoeken naar wegen waardoor we mensen bereiken die ‘om hulp roepen’. We willen ons solidair weten, vanuit de ervaring zelf door dit evangelie aangesproken te zijn. (Ps. 72)
Barmhartigheid en gerechtigheid zijn kernwoorden voor het diaconaat. In het diaconaat laat de kerk haar gezicht aan de samenleving zien. Diaconaat geeft handen en voeten aan barmhartigheid en gerechtigheid. Het is dienstbaar zijn aan de samenleving. Diaconaat helpt als er geen helper is of als meer hulp gewoonweg ‘beter’ is. Het is opkomen voor de mensen die in de knel zitten door welke oorzaak ook. Het is proberen om de onmacht op te heffen als het leven tegenzit. Het is proberen mensen weer hoop en perspectief te geven.
Diakenen proberen de noden in de samenleving en bij individuele mensen te signaleren en te onderkennen. Wij willen op ieder geschikt moment de gemeente oproepen tot een diaconale houding. Diaconaat is niet alleen iets van diakenen: de hele gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Zo kunnen we een bondgenoot zijn tegen armoede, eenzaamheid, ziekte, onderdrukking.
Daarvoor nodig is een open en levende gemeenschap waarin we zelf zoeken naar de zin van het leven en oefenen in de ontmoeting met elkaar. Waar diaconaat zowel in eredienst als in het onderlinge contact een gespreksonderwerp is.

7. Vieringen

In het hart van het gemeenteleven staan de vieringen. In verhalen, liederen, gebeden, de doop en aan tafel vieren wij dat wij gemeente van Christus zijn. Het zoeken naar de zin van het leven en het vormgeven aan persoonlijk geloof proberen we te verbeelden en te verwoorden in de liturgie.
Wezenlijk is daarbij dat de vieringen plaatsvinden in de drie vierplekken, waaruit onze gemeente bestaat. Op die plekken krijgen de vieringen hun vorm en inhoud, passend bij de (traditie van de) betreffende vierplek. Dat geldt ook voor de oecumenische vieringen, die op de al jarenlang een vaste plaats innemen in onze gemeente.
Naast de eigen predikanten gaan gastvoorgangers voor en kunnen vieringen worden voorbereid en uitgevoerd door vrijwilligers. Er is ruimte voor vernieuwing in de vieringen, bijvoorbeeld met betrekking tot liederen, tot vormgeving en gebruik van digitale mogelijkheden.
 

8. Pastoraat

Het pastoraat behoort tot de kerntaken van onze protestantse gemeente. Omzien naar elkaar is een belangrijk aspect van gemeente zijn. Dat geldt voor alle gemeenteleden. We zijn allemaal zowel schaap als herder. Maar de pastorale zorg dient wel verankerd te zijn in de kerkelijke organisatie. Een klein deel van de pastorale zorg wordt rechtstreeks verzorgd door de predikanten. De predikanten zullen een groot deel van de pastorale taken echter moeten overlaten aan de vrijwilligers in de afzonderlijke plaatsen.
 

Decentraal

In de nieuwe protestantse gemeente wordt het pastoraat decentraal in de 3 plaatsen uitgevoerd. Elke werkgroep heeft een pastoraal team. In (minstens) 2 van de 3 werkgroepen is een pastoraal ouderling lid van het pastorale team. Zij vertegenwoordigen het pastoraat in de kerkenraad.
De leden van het pastorale team vormen naar de werkgroep toe de oren en de ogen van de kerk. Zij organiseren de  zorg voor elkaar binnen de plaatsen. Dit doen ze op de wijze die lokaal werkt en vertrouwd is.
Het pastorale team schakelt de predikant in waar dat echt nodig is.


Centraal

De pastorale ouderlingen zorgen ervoor dat zij ook op de hoogte zijn van de pastorale zaken in de plaatsen die geen pastorale ouderling hebben.
Zij rapporteren over het pastoraat in de kerkenraad.
Zij zorgen voor een budget voor het pastoraat en bewaken dit gedurende het jaar. Zij zorgen ervoor dat de communicatie goed verloopt en dat er momenten van bezinning en verdieping worden aangeboden aan alle pastorale medewerkers.

9. Vorming en Toerusting

In onze gemeente proberen wij vorm te geven aan ‘vieren, leren en dienen’. Het aspect ‘leren’ staat centraal bij Vorming en Toerusting. Dit gebeurt door momenten van ontmoeting en uitwisseling te organiseren. Hierin ligt een belangrijke taak voor de predikanten, die worden ondersteund door de werkgroep Vorming en Toerusting. Deze werkgroep verzorgt 4 middagen/avonden per jaar voor de hele gemeente, waarbij gepoogd wordt om een gevarieerd programma samen te stellen (lezingen en muzikale voorstellingen).
De predikanten verzorgen (met behulp van vrijwilligers) een jaarlijks programma met gespreksgroepen over diverse thema’s, films die gezamenlijk bekeken en nabesproken kunnen worden, leerhuizen of andere activiteiten. Deze activiteiten vinden in de wijkgemeentes plaats, maar staan nadrukkelijk open voor geïnteresseerden uit andere wijkgemeentes. Bij grote interesse kan dezelfde activiteit ook meermaals worden aanboden in verschillende wijkgemeentes.
Het aanbod is dus voor een groot deel decentraal, de communicatie en voorbereiding kan centraal gebeuren.
Doordat de predikanten deel uitmaken van de kerkenraad is de communicatie naar de kerkenraad gewaarborgd.

10. Communicatie

Per communicatiekanaal zijn er de volgende aandachtspunten:
  1. Enkele malen per jaar verschijnt een nieuw kerkblad
  2. De uitzending van kerkdiensten wordt voortgezet
  3. We beogen een nieuwe website en doen onderzoek naar het gebruik van social media
  4. Interne lokale nieuwsbrief worden vanuit de website verzorgd
  5. Perscontacten gaan bij voorkeur via de voorzitter
  6. Interne communicatie wordt vooralsnog op de huidige wijze voortgezet.
terug