Kerkenraad

Taak

De Kerkenraad is verantwoordelijk voor het functioneren van onze protestantse gemeente.
De kerkenraad coördineert:de activiteiten van:
 • de 3 plaatselijke werkgroepen.
 • het College van Kerkrentmeesters.
 • het College van Diakenen.
 • het Pastoraat, vertegenwoordigd door de predikant(en) en tenminste 2 pastorale ouderlingen..
 • de Preekvoorziening: hiervoor werken de lokale preekvoorzieiners onderling samen.
 • Vorming en Toerusting
 • de in- en externe Communicatie: hiervoor zijn 2 commissies (Kerkblad en Website/Nieuwsbrief) actief.
Ga hier naar de taakbeschrijving van de landelijke kerk.
 

Samenstelling

 • voorzitter, aankomend voorzitter en scriba
 • de predikant(en), o.a. als vertegenwoordiger van Pastoraat en Vorming en Toerusting
 • vertegenwoordigers (in principe de ambtsdragers) van
  • de lokale werkgroepen
  • het College van Kerkrentmeesters
  • het College van Diakenen
  • het Pastoraat
 • en op verzoek:worden de vergaderingen bijgewoond door:vertegenwoordigers van
  • de commissie Preekvoorziening
  • de commissie Communicatie (Kerkblad en Redactie)
De voorzitter komt  afwisselend uit één van de 3 gemeenten en is gedurende 1 jaar in functie. Een jaar hieraan voorafgaand treedt zij/hij toe tot de kerkenraad als 'aankomend voorzitter'. 

Vergaderingen

Eenmaal per 6-8 weken.
De vergaderingen zijn in principe voor slle leden toegankelijk. De vergaderdata publiceren we in onze agenda.
Een moderamen, bestaande uit de voorzitter, scriba, lid communicatie en een predikant, bereiden de vergaderingen voor en is belast met de uitvoering van de besluiten.
De kerkenraad kwam voor het eerst bij elkaar op 10 januari.
terug